พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 11

เล่ม 15 ส่วน 11

  • 2. สมิทธิสูตร ว่าด้วยพระสมิทธิ
  • 3. โคธิกสูตร ว่าด้วยพระโคธิกะ
  • 4. สัตตวัสสานุพันธสูตร ว่าด้วยมารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอด 7 ปี
  • 5. มารธีตุสูตร ว่าด้วยธิดามาร
  • 5. ภิกขุนีสังยุต  
  • 1. อาฬวิกาสูตร ว่าด้วยอาฬวิกาภิกษุณี 
  • 2. โสมาสูตร ว่าด้วยโสมาภิกษุณี 
  • 3. กีสาโคตมีสูตร ว่าด้วยกีสาโคตมีภิกษุณี 
  • 4. วิชยาสูตร ว่าด้วยวิชยาภิกษุณี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน