พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 4

เล่ม 33 ส่วน 4

 • 46. ชคติทายกวรรค หมวดว่าด้วยพระชคติทายกะ เป็นต้น 
 • 1. ชคติทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชคติทายกเถระ 
 • 2. โมรหัตถิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโมรหัตถิยเถระ 
 • 3. สีหาสนพีชิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนพีชิยเถระ 
 • 4. ติณุกกธาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระติณุกกธาริยเถระ 
 • 5. อักกมนทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอักกมนทายกเถระ 
 • 6. วนโกรัณฑิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวนโกรัณฑิยเถระ 
 • 7. เอกฉัตติยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกฉัตติยเถระ 
 • 8. ชาติปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชาติปุปผิยเถระ 
 • 9. สัตติปัณณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสัตติปัณณิยเถระ 
 • 10. คันธปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระคันธปูชกเถระ 
 • 47. สาลกุสุมิยวรรค หมวดว่าด้วยพระสาลกุสุมิยะ เป็นต้น 
 • 1. สาลกุสุมิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสาลกุสุมิยเถระ 
 • 2. จิตกปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกปูชกเถระ 
 • 3. จิตกนิพพาปกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระจิตกนิพพาปกเถระ 
 • 4. เสตุทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเสตุทายกเถระ 
 • 5. สุมนตาลวัณฎิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสุมนตาลวัณฎิยเถระ 
 • 6. อวฎผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอวฎผลิยเถระ 
 • 7. ลพุชผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระลพุชผลทายกเถระ 
 • 8. มิลักขุผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระมิลักขุผลทายกเถระ 
 • 9. สยัมปฎิภาณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสยัมปฎิภาณิยเถระ 
 • 10. นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนิมิตตพนากรณิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน