พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 22

เล่ม 11 ส่วน 22

  • ธรรม 6 ประการ
  • ธรรม 7 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน