พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 13

เล่ม 42 ส่วน 13

 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 5. สังสัฏฐวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น   
 • 7. ปัญหาวาร 
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน