พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 17

เล่ม 21 ส่วน 17

  • 3. ภัททิยสูตร ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีพระนามว่าภัททิยะ
  • 4. สาปุคิยาสูตร ว่าด้วยโกฬิยบุตรชาวสาปุคิยนิคม
  • 5. วัปปสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าวัปปะ
  • 6. สาฬหสูตร ว่าด้วยเจ้าลิจฉวีพระนามว่าสาฬหะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน