พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 2

เล่ม 20 ส่วน 2

 • 10. ทุติยปมาทาทิวรรค หมวดว่าด้วยความประมาท เป็นต้น หมวดที่ 2
 • 11. อธัมมวรรค หมวดว่าด้วยธรรมและอธรรม
 • 12. อนาปัตติวรรค หมวดว่าด้วยอาบัติและอนาบัติ
 • 13. เอกปุคคลวรรค หมวดว่าด้วยบุคลผู้เป็นเอก
 • 14. เอตทัคควรรค หมวดว่าด้วยเอตทัคคะ 
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 2. ทุติยวรรค หมดวที่ 2
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3
 • 4. ตุตถวรรค หมวดที่ 4
 • 5. ปัญจมวรรค หมวดที่ 5
 • 6. ฉัฏฐวรรค หมวดที่ 6
 • 7. สัตตมวรรค หมวดที่ 7
 • 15. อัฏฐานบาลี บาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 3. ตติยวรรค หมวดที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน