พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 15

เล่ม 15 ส่วน 15

  • 9. สุนทริกสูตร ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์ (ต่อ)
  • 10. พหุธิติสูตร ว่าด้วยความสุขเป็นอันมาก
  • 2. อุปาสกวรรค หมวดว่าด้วยอุบาสก 
  • 1. กสิภารทวาชสูตร ว่าด้วยกสิภารทวาชพราหมณ์
  • 2. อุทยสูตร ว่าด้วยอุทยพราหมณ์
  • 3. เทวหิตสูตร ว่าด้วยเทวหิตพราหมณ์
  • 4. มหาสาลสูตร ว่าด้วยพราหมณมหาศาล
  • 5. มานัตถัทธสูตร ว่าด้วยมานัตถัทธพราหมณ์
  • 6. ปัจจนีกสูตร ว่าด้วยปัจจนีกสาตพราหมณ์
  • 7. นวกัมมิกสูตร ว่าด้วยนวกัมมิกภารทวาชพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน