พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 22

เล่ม 12 ส่วน 22

  • 10. จูฬสาโรปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้ สูตรเล็ก   
  • บุคคลผู้แสวงหาแก่นไม้  
  • กิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์ 
  • สะเก็ดแห่งพรหมจรรย์  
  • เปลือกแห่งพรหรมจรรย์ 
  • กระพี้แห่งพรหมจรรย์ 
  • แก่นแห่งพรหมจรรย์  
  • 4. มหายมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่ หมวดใหญ่   
  • 1. จูฬโคสิงคสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในโคสิงคสาลวัน สูตรเล็ก 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน