พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 10

เล่ม 16 ส่วน 10

  • 10. สุสิมปริพพาชกสูตร ว่าด้วยสุสิมปริพาชก
  • 8. สมณพราหมณวรรค หมวดว่าด้วยสมณพราหมณ์
  • 1. ชรามรณสูตร ว่าด้วยชราและมรณะ
  • 2-11. ชาติสุตตาทิทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 23 สูตร มีชาติสูตร เป็นต้น
  • 9. อันตรเปยยาล หมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อความละไว้ในระหว่าง
  • 1. สัตถุสูตร ว่าด้วยศาสดา
  • 2-11. ทุติยสัตถุสุตตาทิทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 10 สูตร มีทุติยสัตถุสูตร เป็นต้น
  • 2-12. สิกขาสุตตาทิเปยยาลเอกาทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 11 สูตรที่ละไว้มีสิกขาสูตรเป็นต้น
  • 2. อภิสมยสังยุต  
  • 1. นขสิขาสูตร ว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน