พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 25

เล่ม 31 ส่วน 25

  • 1. ปฐมสุตตันตนิทเทส (ต่อ) แสดงสูตรที่ 1 
  • 3. ทุติยสุตตันตนิทเทส แสดงสูตรที่ 2 
  • 3. โพชฌังคกถา ว่าด้วยโพชฌงค์ 
  • มูลมูลกาทิทสกะ ว่าด้วยหมวด 10 แห่งธรรมที่เป็นมูลมีสภาวะเป็นมูล เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน