พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 9

เล่ม 13 ส่วน 9

  • 3. จูฬมาลุงกยสูตร ว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร สูตรเล็ก   
  • 1. เหตุแห่งอัพยากตปัญหา ๑๐ ประการ  
  • 2. ทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องศร  
  • 3. เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเชิงปรัชญา 
  • 4. มหามาลุงกยสูตร ว่าด้วยพระมาลุงกยบุตร สูตรใหญ่   
  • 1. โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 ประการ  
  • 2. อุบายเครื่องสังโยชน์  
  • 3. ข้อปฎิบัติเพื่อละสังโยชน์ 
  • 4. รูปฌาน 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน