พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 25

เล่ม 44 ส่วน 25

 • 20. อัชฌัตตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 22. สนิทัสสนสัปปฏิฆติกะ  
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 1. ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1. กุสลติกะ 
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน