พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 21

เล่ม 43 ส่วน 21

 • 79. กิเลสสังกิเลสิกทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร       
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 80. กิเลสสังกิลิฏฐทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 7. ปัญหาวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจนียุทธาร 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม   
 • 81. กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 82. กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร      
 • 13. ปิฏฐิทุกะ    
 • 83. ทัสสเนนปหาตัพพทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน