พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 6

เล่ม 16 ส่วน 6

 • รวมพระสูตรที่มีในกฬารขัตติยวรรค
 • 5. คหปติวรรค หมวดว่าด้วยคหบดี
 • 1. ปัญจเวรภยสูตร ว่าด้วยภัยเวร 5 ประการ
 • 2. ทุติยปัญจเวรภยสูตร ว่าด้วยภัยเวร 5 ประการ สูตรที่ 2
 • 3. ทุกขสูตร ว่าด้วยทุกข์
 • 4. โลกสูตร ว่าด้วยโลก
 • 5. ญาติกสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรม ณ หมู่บ้านญาติกะ
 • 6.อัญญตรพราหมณสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ผู้หนึ่ง
 • 7. ชาณุสโสณิสูตร ว่าด้วยชาณุสโสณิพราหมณ์
 • 8. โลกายติกสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ผู้รอบรู้คัมภีร์โลกายตะ
 • 9. อริยสาวกสูตร ว่าด้วยอริยสาวก
 • 10. ทุติยอริยสาวกสูตร ว่าด้วยอริยสาวก สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน