พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 25

เล่ม 22 ส่วน 25

  • 6. วิวาทมูลสูตร ว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาท
  • 7. ทานสูตร ว่าด้วยองค์แห่งทักษิณาทาน
  • 8. อัตตการีสูตร ว่าด้วยอัตตการ
  • 9. นิทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้เกิดกรรม
  • 10. กิมมิลสูตร ว่าด้วยท่านพระกิมมิละ
  • 11. ทารุกขันธสูตร ว่าด้วยกองฟืน
  • 12. นาคิตสูตร ว่าด้วยท่านพระนาคิตะ
  • 5. ธัมมิกวรรค หมวดว่าด้วยพระธัมมิกะ
  • 1. นาคสูตร ว่าด้วยนาค

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน