พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 23

เล่ม 44 ส่วน 23

 • 11. เสกขติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น 
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • 7. ปัญหาวาร-ปัจจยจตุกกนัย 
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 
 • 14. หีนติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน