พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 16

เล่ม 22 ส่วน 16

 • 10. ภเวสีสูตร ว่าด้วยภเวสีอุบาสก
 • 4. อรัญญวรรค หมวดว่าด้วยป่า
 • 1. อารัญญิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร
 • 2. จีวรสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
 • 3. รุกขมูลิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นวัตร
 • 4. โสสานิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าช้าเป็นวัตร
 • 5. อัพโภกาสิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่กลางแจ้งเป็นวัตร
 • 6. เนสัชชิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้นั่งเป็นวัตร
 • 7. ยถาสันถติกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดไว้เป็นวัตร
 • 8. เอกาสนิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้นั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร
 • 9. ขลุปัจฉาภัตติกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ห้ามภัตที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
 • 10. ปัตตปิณฑิกสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ฉันในบาตรเป็นวัตร
 • 5. พราหมณวรรค หมวดว่าดัวยพราหมณ์
 • 1. โสณสูตร ว่าด้วยธรรมของพราหมณ์เปรียบเทียบกับสุนัข
 • 2. โทณพราหมณสูตร ว่าด้วยโทณพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน