พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 19

เล่ม 16 ส่วน 19

 • 7. มาตุสูตร ว่าด้วยมารดา
 • 8-13. ปิตุสุตตาทิฉักกะ ว่าด้วยพระสูตร 6 สูตร มีปิตุสูตร เป็นต้น
 • 7. ราหุลสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 1. จักขุสูตร ว่าด้วยจักษุ
 • 2. รูปสูตร ว่าด้วยรูป
 • 3. วิญญาณสูตร ว่าด้วยวิญญาณ
 • 4. สัมผัสสสูตร ว่าด้วยสัมผัส
 • 5. เวทนาสูตร ว่าด้วยเวทนา
 • 6. สัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา
 • 7. สัญเจตนาสูตร ว่าด้วยสัญเจตนา
 • 8. ตัณหาสูตร ว่าด้วยตัณหา
 • 9. ธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ
 • 10. ขันธสูตร ว่าด้วยขันธ์
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 1. จักขุสูตร ว่าด้วยจักษุ
 • 2-10. รูปาทิสุตตนวกะ ว่าด้วยพระสูตร 9 สูตร มีรูปสูตร เป็นต้น
 • 11. อนุสยสูตร ว่าด้วยอนุสัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน