พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 3

เล่ม 33 ส่วน 3

 • 44. เอกวิหาริวรรค หมวดว่าด้วยพระเถระผู้อยู่ผู้เดียว เป็นต้น 
 • 1. เอกวิหาริยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกวิหาริยเถระ 
 • 2. เอกสังขิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเอกสังขิยเถระ 
 • 3. ปาฎิหีรสัญญกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปาฎิหีรสัญญกเถระ 
 • 4. ญาณัตถวิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระญาณัตถวิกเถระ 
 • 5. อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉุขัณฑิกเถระ 
 • 6. กลัมพทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกลัมพทายกเถระ 
 • 7. อัมพาฎกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพาฎกทายกเถระ 
 • 8. หรีตกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระหรีตกทายกเถระ 
 • 9. อัมพปิณฑิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพปิณฑิยเถระ 
 • 10. ชัมพูผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระชัมพูผลิยเถระ 
 • 45. วิเภทกิวรรค หมวดว่าด้วยพระวิเภทกะ เป็นต้น 
 • 1. วิเภทกพีชิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระวิเภทกพีชิยเถระ 
 • 2. โกลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโกลทายกเถระ 
 • 3. เวลุวผลิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเวลุผลิยเถระ 
 • 4. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระภัลลาตกทายกเถระ 
 • 5. อุมาปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุมาปุปผิยเถระ 
 • 6. อัมพาฎกิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอัมพาฎกิยเถระ 
 • 7. สีหาสนิกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระสีหาสนิกเถระ 
 • 8. ปาทปีฐิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปาทปีฐิยเถระ 
 • 9. เวทิการกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ 
 • 10. โพธิฆรการกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโพธิฆรการกเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน