พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 21

เล่ม 13 ส่วน 21

  • 1. ดิรัจฉานกถา 
  • 2. ขันธ์ส่วนอดีตและขันธ์ส่วนอนาคต  
  • 3. เรื่องวรรณะ  
  • 4. ปัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว  
  • 5. ฌาน 4 
  • 6. วิชชา 3 
  • 7. สกุลุทายีปริพาชกขอบวช  
  • 10. เวขณสสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อเวขณสะ  
  • 1. ทรงเปรียบเทียบวรรณะ 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน