พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 19

เล่ม 13 ส่วน 19

  • 5. ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ 5 ประการ (ต่อ) 
  • 6. ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคาระประการอื่นๆ  
  • 8.วิชชา 8 ประการ 
  • 8.1 วิปัสสนาญาณ 
  • 8.2 มโนมยิทธิญาณ 
  • 8.3 อิทธิวิธญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน