พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 12

เล่ม 12 ส่วน 12

  • การอนุมานตนเอง 
  • การพิจารณาตนเอง  
  • 6. เจโตขีลสูตร ว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู   
  • อุปมาด้วยแม่ไก่ฟักไข่  
  • 7. วนปัตถสูตร ว่าด้วยการอยู่ป่า

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน