พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 6

เล่ม 45 ส่วน 6

 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 20. สัญโญชนโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 55. มหันตรทุกะ   
 • 69. อุปาทานทุกะ เป็นต้น   
 • 83. ปิฎฐิทุกะ  
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 3. วิปากติกะ เป็นต้น   
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ   
 • 1. เหตุทุกะ เป็นต้น  
 • 7. จูฬันตรทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน