พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 10

เล่ม 13 ส่วน 10

  • 5. อรูปฌาน 4 
  • 5. ภัททาลิสูตร ว่าด้วยพระภัททาลิ   
  • 1. คุณแห่งการฉันอาหารมื้อเดียว 
  • 2. พระภัททาลิสำนึกผิด  
  • 3. ผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้สมบูรณ์  
  • 4. ผู้บำเพ็ญสิกขาให้สมบูรณ์  
  • 5. วิชชา 3 
  • 6. เหตุที่ทำให้ถูกข่มขี่และไม่ถูกข่มขี่  
  • 7. อาสวัฎฐานิยธรรม  
  • 8. องค์คุณของภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน