พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 2

เล่ม 23 ส่วน 2

 • 9. นิพพานสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพาน
 • 10. นิททสวัตถุสูตร ว่าด้วยนิททสวัตถุ
 • 3. วัชชิสัตตกวรรค หมวดว่าด้วยธรรม 7 ประการของชาววัชชี
 • 1. สารันททสูตร ว่าด้วยการแสดงอปริหานิยธรรมที่สารันททเจดีย์
 • 2. วัสสการสูตร ว่าด้วยวัสสการพราหมณ์
 • 3. ปฐมสัตตกสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม 7 ประการ สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยสัตตกสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม 7 ประการ สูตรที่ 2
 • 5. ตติยสัตตกสูตร ว่าด้วยอปริหานิยธรรม 7 ประการ สูตรที่ 3
 • 6. โพชฌังคสูตร ว่าด้วยโพชฌงค์ที่เป็นอปริหานิยธรรม
 • 7. สัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญาที่เป็นอปริหานิยธรรม
 • 8. ปฐมปริหานิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ 1
 • 9. ทุติยปริหานิสูตร ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม สูตรที่ 2
 • 10. วิปัตติสูตร ว่าด้วยวิบัติและสมบัติของอุบาสก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน