พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 24

เล่ม 26 ส่วน 24

  • 13. วีสตินิบาต 
  • 1. อัมพปาลีเถรีคาถา ภาษิตของพระอัมพปาลีเถรี 
  • 2. โรหิณีเถรีคาถา ภาษิตของพระโรหิณีเถรี 
  • 3. จาปาเถรีคาถา ภาษิตของพระจาปาเถรี 
  • 4. สุนทรีเถรีคาถา ภาษิตของพระสุนทรีเถรี 
  • 5.สุภากัมมารธีตุเถรีคาถา ภาษิตของพระสุภากัมมารธิดาเถรี  
  • 14 .ติงสนิบาต 
  • 1. สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา ภาษิตของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน