พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 12

เล่ม 17 ส่วน 12

  • 5. ปุปผวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้   
  • 1. นทีสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำ 
  • 2. ปุปผสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยดอกไม้ 
  • 3. เผณปิณฑูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำ 
  • 4. โคมยปิณฑสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยก้อนโคมัย 
  • 5. นขสิขาสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บ 
  • 6. สุทธิกสูตร ว่าด้วยขันธ์ล้วนๆ 
  • 7. คัททูลพัทธสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม 
  • 8. ทุติยคัททูลพัทธสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถูกล่าม สูตรที่ 2 
  • ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วแห่งจิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน