พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 29

เล่ม 12 ส่วน 29

 • 9. มหาอัสสปุรสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สูตรใหญ่   
 • ข้อปฏิบัติของสมณะ 
 • หิริโอตตัปปะ  
 • กายสมาจารบริสุทธิ์  
 • วจีสมาจารบริสุทธิ์  
 • มโนสมาจารบริสุทธิ์  
 • อาชีวบริสุทธิ์ 
 • สำรวมอินทรีย์  
 • รู้จักประมาณในโภชนะ 
 • ตื่นบำเพ็ญเพียร 
 • เจริญสติสัมปชัญญะ 
 • การละนิวรณ์ 5  
 • อุปมาฌาน 4
 • อุปมาวิชชา 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน