พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 17

เล่ม 9 ส่วน 17

  • อุปมาด้วยนกบินดูฝั่ง     
  • 12. โลหิจจสูตร      
  • ความขวนขวายของโลหิจจพราหมณ์     
  • ศาสดาที่สมควรถูกทักท้วง 3 ประเภท     
  • ศาสดาที่ไม่สมควรถูกทักท้วง     
  • โลหิจจพราหมณ์ประกาศตนเป็นอุบาสก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน