พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 4

เล่ม 23 ส่วน 4

  • 4. ทุติยอัคคิสูตร ว่าด้วยไฟ สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา1 สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยสัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา สูตรที่ 2
  • 7. เมถุนสูตร ว่าด้วยเมถุนสังโยค

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน