พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 7

เล่ม 22 ส่วน 7

  • 2. ทุติยเจโตวิมุตติผลสูตร ว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผล สูตรที่ 2
  • 3. ปฐมธัมมวิหารีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม สูตรที่ 1
  • 4. ทุติยธัมมวิหารีสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรม สูตรที่ 2
  • 5. ปฐมโยธาชีวสูตร ว่าด้วยนักรบอาชีพ สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยโยธาชีวสูตร ว่าด้วยนักรบอาชีพ สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน