พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 30

เล่ม 45 ส่วน 30

 • 6-11. วิตักกติกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 12-13. ปริตตติกทวยะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 14-17. หีนติกะ เป็นต้น  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 18-19. อตีตติกทวยะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 20-21. อัชฌัตตติกทวยะ  
 • 1. เหตุทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ    
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 3-6. เหตุสัมปยุตตทุกะ เป็นต้น  
 • 7. จูฬันตรทุกะ   
 • 14. อาสวโคจฉกะ   
 • 20. สัญโญชนโคจฉกะ เป็นต้น  
 • 55. มหัตรทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน