พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 5

เล่ม 28 ส่วน 5

  • 22. มหานิบาต 
  • 1. เตมิยชาดก ว่าด้วยพระเตมีย์โพธิสัตว์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน