พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 21

เล่ม 39 ส่วน 21

  • 4. ปัจจุปันนาตีตวาร 
  • อนุโลมบุคคล  
  • อนุโลมโอกาส  
  • อนุโลมปุคคโลกาส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน