พระไตรปิฎก เล่ม 40 ส่วน 19

เล่ม 40 ส่วน 19

  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ (ต่อ)

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน