พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 14

เล่ม 18 ส่วน 14

  • 4. ขีรรุกโขปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้มียาง
  • 5. โกฏฐิกสูตร ว่าด้วยพระมหาโกฏฐิกะ
  • 6. กามภูสูตร ว่าด้วยพระกามภู
  • 7. อุทายิสูตร ว่าด้วยพระอุทายี
  • 8. อาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยอาทิตตบรรยาย
  • 9. ปฐมหัตถปาโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้า สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยหัตถปาโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยมือและเท้า สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน