พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 8

เล่ม 37 ส่วน 8

  • 4. ชหติกถา ว่าด้วยการละ
  • 1. นสุตตาหรณกถา ว่าด้วยการไม่ยกพระสูตรมาอ้าง
  • 2. สุตตาหรณกถา ว่าด้วยการยกพระสูตรมาอ้าง
  • 5. สัพพมัตถีติกถา ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีอยู่
  • 1. วาทยุตติ ว่าด้วยหลักการใช้วาทะ
  • 2. กาลสังสันทนะ ว่าด้วยการเทียบเคียงกาล
  • วจนโสธนา ว่าด้วยการซักฟอกถ้อยคำ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน