พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 14

เล่ม 37 ส่วน 14

  • 9. อนุปุพพาภิสมยกถา (18) ว่าด้วยเรื่องการบรรลุธรรมโดยลำดับ 
  • 10. โวหารกถา (19) ว่าด้วยพระโวหาร 
  • 11. นิโรธกถา (20) ว่าด้วยนิโรธ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน