พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 17

เล่ม 17 ส่วน 17

 • 6. ทุกขธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา 
 • 7. อนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 8. อนัตตธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา 
 • 9. ขยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา 
 • 10. วยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
 • 11. สมุทยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
 • 12. นิโรธธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา 
 • 3. อายาจนวรรค หมวดว่าด้วยการอาราธนา   
 • 1-11. มาราทิสุตตเอกาทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 11 สูตร มีมารสูตรเป็นต้น 
 • 1. มารสูตร ว่าด้วยมาร 
 • 2. มารธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของมาร 
 • 3. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 4. อนิจจธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา 
 • 5. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 
 • 6. ทุกขธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา 
 • 7. อนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 8. อนัตตธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา 
 • 9. ขยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา 
 • 10. วยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
 • 11. สมุทยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
 • 12. นิโรธธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา 
 • 4. อุปนิสินนวรรค หมวดว่าด้วยผู้เข้าไปนั่งใกล้   
 • 1-11. มาราทิสุตตเอกาทสกะ ว่าด้วยพระสูตร 11 สูตร มีมารสูตร เป็นต้น 
 • 1. มารสูตร ว่าด้วยมาร 
 • 2. มารธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมของมาร 
 • 3. อนิจจสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง 
 • 4. อนิจจธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา 
 • 5. ทุกขสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ 
 • 6. ทุกขธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดา 
 • 7. อนัตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตา 
 • 8. อนัตตธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา 
 • 9. ขยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา 
 • 10. วยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 
 • 11. สมุทยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
 • 12. นิโรธธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา 
 • 3. ทิฏฐิสังยุต      
 • 1. โสตาปัตติวรรค หมวดว่าด้วยโสดาปัตติมรรค   
 • 1. วาตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้น 
 • 2. เอตังมมสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่านั่นของเรา 
 • 3. โสอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกัน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน