พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 14

เล่ม 16 ส่วน 14

 • 6. อภินันทสูตร ว่าด้วยความชื่นชมธาตุ 4
 • 7. อุปปาทสูตร ว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งธาตุ 4 เป็นทุกข์
 • 8. สมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์
 • 9. ทุติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 2
 • 10. ตติยสมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรที่ 3
 • 4. อนมตัคคสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 1. ติณกัฏฐสูตร ว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้
 • 2. ปฐวีสูตร ว่าด้วยแผ่นดิน
 • 3. อัสสุสูตร ว่าด้วยน้ำตา
 • 4. ขีรสูตร ว่าด้วยน้ำนม
 • 5. ปัพพตสูตร ว่าด้วยภูเขา
 • 6. สาสปสูตร ว่าด้วยเมล็ดผักกาด
 • 7. สาวกสูตร ว่าด้วยพระสาวก
 • 8. คังคาสูตร ว่าด้วยแม่น้ำคงคา
 • 9. ทัณฑสูตร ว่าด้วยท่อนไม้
 • 10. ปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคล
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ ๒
 • 1. ทุคคตสูตร ว่าด้วยผู้มีความทุกข์
 • 2. สุขิตสูตร ว่าด้วยผู้มีความสุข
 • 3. ติงสมัตตสูตร ว่าด้วยภิกษุ 30 รูป
 • 4. มาตุสูตร ว่าด้วยผู้เคยเป็นมารดา
 • 5. ปิตุสูตร ว่าด้วยผู้เคยเป็นบิดา
 • 6. ภาตุสูตร ว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่ชายน้องชาย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน