พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 20

เล่ม 25 ส่วน 20

 • 5. ปัญจมวรรค หมวดที่ 5  
 • 1. อัคคัปปสาทสูตร ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 
 • 2. ชีวกสูตร ว่าด้วยชีวิตของผู้ทุศีล 
 • 3. สังฆาฏิกัณณสูตร ว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ 
 • 4. อัคคิสูตร ว่าด้วยไฟกิเลส 
 • 5. อุปปริกขสูตร ว่าด้วยการพิจารณาโดยวิธีที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน 
 • 6. กามูปปัตติสูตร ว่าด้วยผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้ 
 • 7. กามโยคสูตร ว่าด้วยผู้ประกอบด้วยกามไปสู่วัฏฏสงสาร 
 • 8. กัลยาณสีลสูตร ว่าด้วยผู้มีศีลงาม ธรรมงาม และปัญญางาม 
 • 9. ทานสูตร ว่าด้วยการให้ทาน 
 • 10. เตวิชชสูตร ว่าด้วยวิชชา 3 
 • 4. จตุกกนิบาต 
 • 1. พราหมณธัมมยาคสูตร ว่าด้วยการบูชายัญด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์ 
 • 2. สุลภสูตร ว่าด้วยปัจจัยที่หาได้ง่าย 
 • 3. อาสวักขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ 
 • 4. สมณพราหมณสูตร ว่าด้วยสมณะหรือพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน