พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 3

เล่ม 34 ส่วน 3

  • กามาวจรกุศลจิต (ต่อ)  
  • โกฏฐาสวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน