พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 15

เล่ม 9 ส่วน 15

 • สีลขันธ์     
 • สมาธิขันธ์     
 • อุปมานิวรณ์ 5     
 • ปฐมฌาน     
 • ทุติยฌาน     
 • ตติยฌาน     
 • จตุตถฌาน     
 • ปัญญาขันธ์     
 • วิชชา 8 ประการ     
 • 1. วิปัสสนาญาณ    
 • 2. มโนมยิทธิญาณ    
 • 3. อิทธิวิธญาณ    
 • 4. ทิพพโสตธาตุญาณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน