พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 2

เล่ม 42 ส่วน 2

 • 1. วิภังควาร (ต่อ)
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 2. สเหตุกทุกะ     
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ    
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน