พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 19

เล่ม 7 ส่วน 19

 • เรื่องการวัดเงา เป็นต้น 
 • เรื่องปวารณา 
 • เรื่องการงดอุโบสถ 
 • เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย์โดยสารยานพาหนะ 
 • เรื่องคานหาม 
 • เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัณฑกาสี 
 • กรรมวาจาให้อุปสมบทด้วยฑูต 
 • เรื่องภิกษุณีอยู่ป่า 
 • เรื่องแต่งตั้งภิกษุณีให้เป็นเพื่อนภิกษุณีลูกอ่อน 
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา 
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา 
 • เรื่องภิกษุณีไม่บอกคืนสิกขา 
 • เรื่องภิกษุณีเข้ารีตเดียรถีย์ 
 • เรื่องภิกษุณีนั่งขัดสมาธิยินดีการสัมผัสส้นเท้า 
 • เรื่องภิกษุณีถ่ายอุจจาระ 
 • เรื่องภิกษุณีใช้จุรณสรงน้ำ 
 • รวมเรื่องที่มีในภิกขุนีขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน