พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 11

เล่ม 6 ส่วน 11

 • ปัญจาหปฏิจฉันนปริวาส ว่าด้วยปริวาสสำหรับอาบัติปิดไว้ 5 วัน
 • วิธีให้ปริวาสและกรรมวาจา
 • ปาริวาสิกมูลายปฏิกัสสนา ว่าด้วยการชักภิกษุผู้อยู่ปริวาสเข้าหาอาบัติเดิม
 • วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
 • มานัตตารหมูลายปฏิกัสสนา ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ควรแก่มานัตเข้าหาอาบัติเดิม
 • วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา 
 • ติกาปัตติมานัตตะ ว่าด้วยมานัตเพื่ออาบัติ 3 ตัว
 • วิธีให้มานัตเพื่ออาบัติ 3 ตัว และกรรมวาจา
 • มานัตตจาริกมูลายปฏิกัสสนา ว่าด้วยการชักภิกษุผู้ประพฤติมานัตเข้าหาอาบัติเดิม
 • วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิมและกรรมวาจา
 • วิธีให้มานัตและกรรมวาจา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน