พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 9

เล่ม 7 ส่วน 9

 • สังฆเภทขันธกะ   
 • ปฐมภาณวาร  
 • ฉสักยปัพพัชชากถา ว่าด้วยหารบรรพชาของเจ้าศากยะ 6 องค์
 • เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ
 • เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช
 • เรื่องพระภัททิยะเปล่งอุทานว่า “สุขหนอ”
 • เทวทัตตวัตถุ ว่าด้วยเรื่องของพระเทวทัต
 • เรื่องกกุธโกฬิยบุตร
 • ปัญจสัตถุกถา ว่าด้วยพระศาสดา 5 จำพวก
 • เรื่องลาภสักการะย่อมฆ่าคนชั่ว
 • ทุติยภาณวาร  
 • ปกาสนียกัมมะ ว่าด้วยสงฆ์ทำปกาสนียกรรมแก่พระเทวทัต
 • ปกาสนียกรรม
 • วิธีทำปกาสนียกรรมและกรรมวาจา
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจา

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน