พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 7

เล่ม 5 ส่วน 7

  • เมณฑกคหปติวัตถุ ว่าด้วยเมณฑกคหบดีถวายปัญจโครสกับเสบียงเดินทาง
  • ปัญจโครสาทิอนุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตปัญจโครส เป็นต้น
  • เกณิยชฏิลวัตถุ ว่าด้วยเกณิยชฏิลถวายน้ำอัฏฐบาน
  • ทรงอนุญาตน้ำอัฏฐบาน
  • โรชมัลลวัตถุ ว่าด้วยเจ้ามัลละชื่อโรชะถวายผักกาดสดและของฉันทำด้วยแป้ง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน