พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 33

เล่ม 2 ส่วน 33

  • ปาทุกาวรรค หมวดว่าด้วยรองเท้า 
  • สิกขาบทที่ 1-15 
  • อธิกรณสมถะ 
  • บทสรุป 
  • คำนิคม

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน