พระไตรปิฎก เล่ม 6 ส่วน 9

เล่ม 6 ส่วน 9

  • มูลายปฏิกัสสนารหวัตตะ ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม 
  • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
  • วัตร 79 ข้อ ของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม
  • มานัตตารหวัตตะ ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ควรแก่มานัต
  • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม 
  • วัตร 94 ข้อของภิกษุผู้ควรแก่มานัต 
  • มานัตตจาริกวัตตะ ว่าด้วยวัตรของภิกษุผู้ประพฤติมานัต
  • ทรงประชุมสงฆ์สอบถาม
  • วัตร 94 ข้อของภิกษุผู้ประพฤติมานัต

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน